Technology Electronics and Electronics Communications

Industrial Technology Faculty - Buriram Rajabhat University

Get Adobe Flash player

แผนการศึกษา

หลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  1

 

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

0001101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

0001201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

0001401

จริยธรรมกับการดำเนินชีวิต

3(3-0-6)

4011303

ฟิสิกส์ทั่วไป 1

4(3-2-7)

5501103

การเขียนแบบวิศวกรรม

3(2-2-5)

5581701

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

3(2-2-5)

 

รวมหน่วยกิต

19

 

ปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  2

 

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

0001202

ภาษาอังกฤษทางวิชาการ   1

3(3-0-6)

0001405

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน

3(3-0-6)

0001505

กฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต

3(3-0-6)

4011304

ฟิสิกส์ทั่วไป 2

4(3-2-7)

5501101

ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม

3(3-0-6)

5581101

เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3(2-2-5)

 

รวมหน่วยกิต

19

                                              

ปีที่  2  ภาคการศึกษาที่  1

 

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

0001508

หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น

3(3-0-6)

0001608

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน

3(2-2-5)

5581102

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

3(2-2-5)

5581103

วงจรอิเล็กทรอนิกส์

3(2-2-5)

5581104

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

3(2-2-5)

5581601

เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3(2-2-5)

5581703

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

3(2-2-5)

 

รวมหน่วยกิต

21

 

 ปีที่  2  ภาคการศึกษาที่  2

 

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

0001501

ท้องถิ่นศึกษา

3(3-0-6)

0001601

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

3(2-2-5)

5582105

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

3(2-2-5)

5582401

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

3(2-2-5)

5582505

ระบบสื่อสารอนาล็อก

3(2-2-5)

5582705

ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์   1

3(2-2-5)

xxxxxxx

วิชาเลือกเสรี

1-3

 

รวมหน่วยกิต

19-21

  

ปีที่  3  ภาคการศึกษาที่  1

 

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

5513301

วิศวกรรมความปลอดภัย

3(3-0-6)

5583115

คณิตศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

3(3-0-6)

5583204

เครื่องเสียง

3(2-2-5)

5583302

เครื่องรับโทรทัศน์

3(2-2-5)

5583402

อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

3(2-2-5)

5583709

ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์   2

3(2-2-5)

xxxxxxx

วิชาเลือกเสรี

1-3

 

รวมหน่วยกิต

19-21

 

ปีที่  3  ภาคการศึกษาที่  2

 

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

5501102

วัสดุศาสตร์

3(3-0-6)

5513502

การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

3(3-0-6)

5583303

ระบบเคเบิลทีวี

3(2-2-5)

5583404

การควบคุมด้วยพีแอลซี

3(2-2-5)

5583707

ไมโครคอนโทรลเลอร์

3(2-2-5)

5583901

การเตรียมโครงงานภาคนิพนธ์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

3(2-2-5)

xxxxxxx

วิชาเลือกเสรี

1-3

 

รวมหน่วยกิต

19-21

 

ปีที่  4  ภาคการศึกษาที่  1

 

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

5584508

ระบบสื่อสารดิจิตอล

3(2-2-5)

5584711

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

5584801

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  

2(90)

5584902

โครงงานภาคนิพนธ์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  

3(1-4-4)

 

รวมหน่วยกิต

11

 

ปีที่  4  ภาคการศึกษาที่  2

 

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

5584802

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  

5(450)

 

รวมหน่วยกิต

5

 


 

 

หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร

 

ปีที่  1 ภาคการศึกษาที่ 1

 

หมวดวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

 

xxxxxxx  ศึกษาทั่วไป

3(x-x-x)

ศึกษาทั่วไป

xxxxxxx  ศึกษาทั่วไป

3(x-x-x)

 

xxxxxxx  ศึกษาทั่วไป

3(x-x-x)

 

5501103  การเขียนแบบวิศวกรรม

3(2-2-5)

เฉพาะ

5581101  ฟิสิกส์สำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์

3(3-0-6)

 

5581102  งานไฟฟ้าเบื้องต้น

3(2-2-5)

 

5581103  คณิตศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

3(3-0-6)

 

รวมหน่วยกิต

21

  

ปีที่  1 ภาคการศึกษาที่ 2

 

หมวดวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

 

xxxxxxx  ศึกษาทั่วไป

3(x-x-x)

ศึกษาทั่วไป

xxxxxxx  ศึกษาทั่วไป

3(x-x-x)

 

xxxxxxx  ศึกษาทั่วไป

3(x-x-x)

 

5501101  ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม

3(3-0-6)

เฉพาะ

5501102  วัสดุศาสตร์

5581104  เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3(3-0-6)

3(2-2-5)

 

5581105  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

3(2-2-5)

 

รวมหน่วยกิต

21

                                   

ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 1

 

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

xxxxxxx  ศึกษาทั่วไป

3(x-x-x)

 

xxxxxxx  ศึกษาทั่วไป

3(x-x-x)

 

5582106  วงจรอิเล็กทรอนิกส์

5582107  เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3(2-2-5)

3(2-2-5)

เฉพาะ

5582109  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

3(2-2-5)

 

5582501  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

3(2-2-5)

 

5582502  ดิจิตอลเบื้องต้น

3(2-2-5)

 

รวมหน่วยกิต

21

 

 ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 2

 

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

xxxxxxx  ศึกษาทั่วไป

3(x-x-x)

 

xxxxxxx  ศึกษาทั่วไป

3(x-x-x)

 

5582111  วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

3(2-2-5)

เฉพาะ

5582401  ระบบสื่อสาร

3(3-0-6)

 

5582402  สายส่งและสายอากาศ

3(2-2-5)

 

5582503  การออกแบบวงจรดิจิตอล

3(2-2-5)

เลือกเสรี

xxxxxxx  วิชาเลือกเสรี

1-3

 

รวมหน่วยกิต

19-21

  

ปีที่  3 ภาคการศึกษาที่ 1

 

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

 

5583113 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

3(2-2-5)

 

5583202 เครื่องเสียง

3(2-2-5)

เฉพาะ

5583306 วิศวกรรมความปลอดภัย

3(3-0-6)

 

5583405 ระบบสื่อสารอนาล็อก

3(2-2-5)

 

5583407 เครื่องส่งวิทยุ

3(2-2-5)

 

5583408 ระบบโทรศัพท์

3(2-2-5)

เลือกเสรี

xxxxxxx วิชาเลือกเสรี

1-3

 

รวมหน่วยกิต

19-21

  

ปีที่  3 ภาคการศึกษาที่ 2

 

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

 

5583301 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

3(2-2-5)

 

5583304 การควบคุมด้วยพีแอลซี

3(2-2-5)

เฉพาะ

5583406 ระบบเคเบิลทีวี

3(2-2-5)

 

5583410 ระบบสื่อสารดิจิตอล

3(2-2-5)

 

5583505 ไมโครโปรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์

3(2-2-5)

 

5583901 การเตรียมโครงงานภาคนิพนธ์

3(2-2-5)

 

รวมหน่วยกิต

18

 

 ปีที่  4 ภาคการศึกษาที่ 1

 

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

 

5584414 การสื่อสารดาวเทียม

3(2-2-5)

 

5584416 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

เฉพาะ

5584801 การเตรียมฝึกประสบการณ์ หรือ

5084803 การเตรียมสหกิจศึกษา

 

2(90)

 

5584902 โครงงานภาคนิพนธ์

3(1-4-4)

 

รวมหน่วยกิต

11

  

ปีที่  4  ภาคการศึกษาที่  2

 

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

เฉพาะ

 

5584802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ

5084804 สหกิจศึกษา

 

6(450)

 

รวมหน่วยกิต

6

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

Copyright © 2013. All Rights Reserved.