Technology Electronics and Electronics Communications

Industrial Technology Faculty - Buriram Rajabhat University

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

test_skill1             นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม)...
Update : 29/01/2559, 21:57
แผ่นพับประชาสัมพันธ์-รับนักศึกษาใหม่-2558 ไฟล์ pdf คลิกที่นี่ brochure_eleccomms57-ok4.pdf
Update : 22/09/2557, 13:29
ประมวลภาพอบรมเชิงปฏิบัติการ ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสรรค์งานวิจัยองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์...
Update : 17/01/2557, 09:41
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่-57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Update : 14/01/2557, 23:34
onet  ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร ภาคปกติ ประเภทรับตรง ปีการศึกษา...
Update : 19/11/2556, 17:15
newyear57_elec ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน "อิเล็กทรอนิกส์สัมพันธ์ สานพลัง พี่-น้อง-ศิษย์เก่า 2557"ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไปณ...
Update : 19/11/2556, 16:36

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพนักออกแบบระบบสื่อสารโทรคมนาคม

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เปิดหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ซึ่งในปัจจุบันการสื่อสารนับเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญอย่างมากต่อการดำรงชีวิต ทำให้ความต้องการของตลาดแรงงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารมีมากขึ้น ทางสาขาวิชาพยายามที่จะจัดเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพทางด้านการสื่อสาร และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ ดังนั้น สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้จัดการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพนักออกแบบระบบสื่อสารโทรคมนาคม ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ โดยจะจัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 และจัดสอบในวันที่ 3-4 มีนาคม 2557 ณ อาคาร 18 ชั้น 9 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพนักออกแบบระบบสื่อสารโทรคมนาคม

คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพนักออกแบบระบบสื่อสารโทรคมนาคม

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

Copyright © 2013. All Rights Reserved.