Technology Electronics and Electronics Communications

Industrial Technology Faculty - Buriram Rajabhat University

Get Adobe Flash player

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์นำนักศึกษาดูงาน

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ พานักศึกษาไปศึกษาดูงานและทัศนศึกษา

       อาจารย์สุวัฒน์  มณีวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ นำคณาจารย์ในสาขาวิชาและนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 จำนวน 40 คน ไปศึกษาดูงานและทัศนศึกษานอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2556 โดยพานักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน "วันนักประดิษฐ์" ณ อิมแพคเมืองทองธานี จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทำให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม การสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ในวิชาภาคนิพนธ์  

 

       จากนั้น เข้าศึกษาดูงานที่ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้รับความอนุเคราะห์ฟังบรรยายและนำชมสถานีฯ โดย คุณธนกร  สุขใส (วิศวกรชำนาญการ ฝ่ายข้อมูลและวางแผนวิศวกรรม) ซึ่งท่านก็ได้เป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อีกด้วย ท่านได้กรุณาให้ข้อมูลทางเทคนิคในการผลิตรายการโทรทัศน์ ตั้งแต่เริ่มต้นผลิตรายการจนถึงการส่งสัญญาณออกอากาศ  ให้ความรู้เกี่ยวกับดิจิตอลทีวี ที่กำลังเป็นที่สนใจอยู่ในขณะนี้ และการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของทางสถานี ทำให้ผู้เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้ทั้งความรู้และตื่นเต้นกับการศึกษาดูงานที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

 

       ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เข้าศึกษาดูงานที่ ชุมสายโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างประเทศ ฟังการบรรยายสรุปภารกิจของการสื่อสารแห่งประเทศไทย ในการให้บริการต่างๆ ทั้งการสื่อสารที่เป็นเสียง และการสื่อสารข้อมูล และเทคโนโลยีที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เช่น 3G, 4G เป็นต้น  

       เข้าเยี่ยมชมสถานีเคเบิลใต้น้ำ ศรีราชา ซึ่งเป็น Gateway ของประเทศไทยในการเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างประเทศผ่านใยแก้วนำแสง ที่เชื่อมต่อภูมิภาคต่างๆ ในโลกเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลที่เร็วที่สุดในโลกในขณะนี้   ดูงานเกี่ยวกับภารกิจของสถานี ในการวางสายเคเบิลใต้น้ำ การดูแลบำรุงรักษา

       เข้าเยี่ยมชมสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน ซึ่งใช้ในการสื่อสารกับดาวเทียมดวงต่างๆ ในการถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ระหว่างประเทศ และการบริการรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไทยคม 5  ศึกษากระบวนการทำงานของส่วนต่างๆ ของการส่งสัญญาณผ่านจานสายอากาศ (จานดาวเทียม)

 

       จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทำให้ผู้เข้าศึกษาดูงานได้มีความรู้ในการสรรสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำภาคนิพนธ์หรืองานวิจัยได้   มีความรู้เกี่ยวกับงานต่างๆ ที่ต้องใช้วิชาชีพทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานทางด้านเทคนิค  การใช้อิเล็กทรอนิกส์ในการสื่อสาร จากผลการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.17 (มาก)

 


 

ผลสำรวจความพึงพอใจการศึกษาดูงานและทัศนศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

 

ข้อ

รายการ

นิทรรศการ
วันนักประดิษฐ์

สถานทีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส

สถานีดาวเทียม,เคเบิลใต้น้ำ,ชุมสายโทรศัพท์

เฉลี่ย
รวม

ระดับความ
พึงพอใจ

X

S.D

X

S.D

X

S.D

X

1

ก่อนไปศึกษาดูงานท่านมีความรู้ในเรื่องที่ศึกษาดูงานมากน้อยเพียงใด

2.68

0.47

2.82

0.98

2.86

0.87

2.79

ปานกลาง

2

ความเหมาะสมของห้วงเวลาที่จัดศึกษาดูงาน

3.32

0.76

3.36

0.77

3.73

0.62

3.47

มาก

3

ความน่าสนใจของหัวข้อ/เนื้อหาที่ไปศึกษา
ดูงาน

4.36

0.57

4.36

0.64

4.36

0.64

4.36

มากที่สุด

4

ความสามารถในการบรรยายและถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร

3.91

0.90

4.64

0.48

4.45

0.58

4.33

มากที่สุด

5

การเปิดโอกาสให้ซักถามปัญหา

4.00

1.04

4.68

0.47

4.45

0.66

4.38

มากที่สุด

6

การต้อนรับของสถานที่ที่ไปศึกษาดูงาน

3.86

1.10

4.45

0.58

4.45

0.66

4.26

มากที่สุด

7

ความพร้อมของสถานที่ที่ไปศึกษาดูงาน
(บรรยากาศ, เครื่องมือ, เทคโนโลยี,
การสาธิต เป็นต้น)

4.18

0.72

4.64

0.57

4.27

0.62

4.36

มากที่สุด

8

หลังเสร็จสิ้นการศึกษาดูงาน ท่านมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ไปศึกษาดูงานมากน้อยเพียงใด

3.73

0.62

3.91

0.67

4.00

0.85

3.88

มาก

9

ประโยชน์ที่ได้รับจากการไปศึกษาดูงานในครั้งนี้

4.05

0.56

4.27

0.54

4.18

0.72

4.17

มาก

10

ความมั่นใจในการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนหรือชีวิตประจำวัน

3.91

0.73

3.82

0.57

3.59

0.65

3.77

มาก

11

ควรจัดให้มีการศึกษาดูงานอีกหรือไม่ (ถ้าต้องการให้จัดโปรดระบุหัวข้อและสถานที่ที่ต้องการลงในข้อเสนอแนะอื่นๆ)

4.64

0.57

4.73

0.45

4.64

0.57

4.67

มากที่สุด

12

ความพึงพอใจต่อการศึกษาดูงานครั้งนี้

3.91

0.60

4.41

0.58

4.18

0.65

4.17

มาก

 

 

มาก

 

มากที่สุด

 

มาก

 

มาก

 

ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการศึกษาดูงานในครั้งนี้

          1. นิทรรศการวันนักประดิษฐ์  มีระดับความพึงพอใจ 3.91 คิดเป็นร้อยละ 78.2

          2. สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส มีระดับความพึงพอใจ 4.41 คิดเป็นร้อยละ 88.2

          3. ศูนย์โทรคมนาคม ศรีราชา มีระดับความพึงพอใจ 4.18 คิดเป็นร้อยละ 83.6

 

          ผลการสำรวจความพึงพอใจเฉลี่ยรวมทั้ง 3 แห่งที่ไปศึกษาดูงาน

                    มีระดับความพึงพอใจ 4.17 คิดเป็นร้อยละ 83.4

คลิกดูภาพกิจกรรมที่นี่...

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

Copyright © 2013. All Rights Reserved.