Technology Electronics and Electronics Communications

Industrial Technology Faculty - Buriram Rajabhat University

Get Adobe Flash player
solarcell สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการบริการวิชาการ "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งและประยุกต์ใช้แผงโซล่าเซลล์" ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยราช...
อาจารย์อิเล็กฯ-รับเชิญเป็นวิทยากร-joomla อาจารย์สุวัฒน์ มณีวรรณ และอาจารย์วิสิทธิ์  ลุมชะเนาว์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...
อิเล็กทรอนิกส์อบรมเขียนงานวิจัย อาจารย์สุวัฒน์ มณีวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ นำคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ อาจารย์ ณัฐพล ภูครองทอง และอาจารย์วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์...
สาขาฯ-อิเล็กทรอนิกส์-ศึกษาดูงาน-มรภ-สุรินทร์               อาจารย์สุวัฒน์  มณีวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ นำคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ...
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน-ภาคเรียนที่-3-2555 คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2556...
elecbigclean   สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ จัดกิจกรรม "Electronics Big Cleaning Day" ในวันที่ 6-7 มีนาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ อาคาร 18 ชั้น 9...

อาจารย์อิเล็กฯ รับเชิญเป็นวิทยากร Joomla

อาจารย์สุวัฒน์ มณีวรรณ และอาจารย์วิสิทธิ์  ลุมชะเนาว์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์ Content Management System (CMS) แบบ Open Source โดยใช้โปรแกรม Joomla! ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ชั้น ๒ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้มาพัฒนาเว็บไซต์และบริการทรัพยากรสารสนเทศขององค์กรหรือหน่วยงาน ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการสร้างเว็บไซต์ ที่สะดวก ถูกต้องตรงความต้องการ    โดยฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของศูนย์แพทย์ฯ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกแห่ง ซึ่งผลจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนทีละขั้น จนได้รูปแบบของเว็บไซต์ตัวอย่างและสามารถนำเอาหลักการและเทคนิคต่างๆ นำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ และดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานได้อย่างแท้จริง 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

Copyright © 2013. All Rights Reserved.