Technology Electronics and Electronics Communications

Industrial Technology Faculty - Buriram Rajabhat University

Get Adobe Flash player

อิเล็กทรอนิกส์อบรมเขียนงานวิจัย

อาจารย์สุวัฒน์ มณีวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ นำคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ อาจารย์ ณัฐพล ภูครองทอง และอาจารย์วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างสรรค์งานวิจัยองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ" ณ โรงแรมปางสะหวัน เพลส จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2557

โดยวิทยากร ดร.วินัย ใจกล้า อาจารย์จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดโดยหน่วยวิจัยการประยุกต์ใช้ไฟฟ้าสถิตเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เนื้อหาการฝึกอบรมเป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ จากอุปกรณ์ OTA และสายพานกระแส (Current Conveyor) เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ทางด้านความถี่เพื่อการประหยัดพลังงาน เช่น วงจรผลิตความถี่ วงจรกรองความถี่แบบต่างๆ ในการฝึกอบรมได้โจทย์ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ นำมาเขียนเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ จากนั้นจำลองการทำงานของวงจรด้วยโปรแกรม PSpice นอกจากนี้ยังอบรมเทคนิควิธีการเก็บผลจากการวิเคราะห์วงจรมาเขียนเป็นงานวิจัย อบรมขั้นตอนการส่งงานวิจัยเพื่อขอตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจากผลการฝึกอบรมในครั้งนี้ คาดว่าสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ จะมีงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในปีนี้ไม่น้อยกว่า 1 เรื่องอย่างแน่นอน อันเป็นผลสืบเนื่องจากการที่ อ.สุวัฒน์ มณีวรรณ และ ผศ.เดวิทย์ ศิริพจน์ ได้เคยอบรมและมีวารสารตีพิมพ์ในลักษณะนี้มาแล้ว จำนวน 6 เรื่อง ภายในระยะเวลา 3 ปี (ฐานข้อมูล SCOPUS)

ภาพกิจกรรมชุดที่ 1

ภาพกิจกรรมชุดที่ 2

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

Copyright © 2013. All Rights Reserved.