Technology Electronics and Electronics Communications

Industrial Technology Faculty - Buriram Rajabhat University

Get Adobe Flash player

สาขาฯ อิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาดูงาน มรภ.สุรินทร์

               อาจารย์สุวัฒน์  มณีวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ นำคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการกับคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 โดยรักษาการอธิการบดี ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด และคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ในการไปศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับวิสัยทัศน์ของอาจารย์ในสาขาวิชา รวมทั้งได้แนวทางที่จะทำความร่วมมือกันทางด้านวิชาการ งานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

 

 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

Copyright © 2013. All Rights Reserved.