Technology Electronics and Electronics Communications

Industrial Technology Faculty - Buriram Rajabhat University

Get Adobe Flash player
solarcell สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการบริการวิชาการ "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งและประยุกต์ใช้แผงโซล่าเซลล์" ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยราช...
อาจารย์อิเล็กฯ-รับเชิญเป็นวิทยากร-joomla อาจารย์สุวัฒน์ มณีวรรณ และอาจารย์วิสิทธิ์  ลุมชะเนาว์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...
อิเล็กทรอนิกส์อบรมเขียนงานวิจัย อาจารย์สุวัฒน์ มณีวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ นำคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ อาจารย์ ณัฐพล ภูครองทอง และอาจารย์วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์...
สาขาฯ-อิเล็กทรอนิกส์-ศึกษาดูงาน-มรภ-สุรินทร์               อาจารย์สุวัฒน์  มณีวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ นำคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ...
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน-ภาคเรียนที่-3-2555 คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2556...
elecbigclean   สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ จัดกิจกรรม "Electronics Big Cleaning Day" ในวันที่ 6-7 มีนาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ อาคาร 18 ชั้น 9...

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/2555

คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2556 โดยบรรยากาศการเข้านิเทศในแต่ละสถานประกอบการเป็นไปด้วยความราบรื่น ในการออกนิเทศครั้งนี้ ได้สอบถามจากสถานประกอบการเกี่ยวกับตัวนักศึกษาที่ฝึกงาน พบว่า นักศึกษาที่ทางสาขาส่งออกไปฝึกงาน มีความขยันหมั่นเพียร ทำงานตามคำสั่งที่มอบหมายได้ เรียนรู้งานได้รวดเร็ว มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจากการสัมภาษณ์ทุกบริษัทแล้ว มีความเห็นตรงกัน และอยากได้นักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการอีกอย่างต่อเนื่อง ส่วนผลการประเมินจากสถานประกอบการจะนำมาแจ้งอีกหลังจากที่นักศึกษาฝึกงานเสร็จสิ้นเรียบรัอยแล้วครับ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แจ้งกำหนดวันฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาพเก็บตกบรรยากาศการฝึกงาน 55

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

Copyright © 2013. All Rights Reserved.