Technology Electronics and Electronics Communications

Industrial Technology Faculty - Buriram Rajabhat University

Get Adobe Flash player

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/2555

คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2556 โดยบรรยากาศการเข้านิเทศในแต่ละสถานประกอบการเป็นไปด้วยความราบรื่น ในการออกนิเทศครั้งนี้ ได้สอบถามจากสถานประกอบการเกี่ยวกับตัวนักศึกษาที่ฝึกงาน พบว่า นักศึกษาที่ทางสาขาส่งออกไปฝึกงาน มีความขยันหมั่นเพียร ทำงานตามคำสั่งที่มอบหมายได้ เรียนรู้งานได้รวดเร็ว มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจากการสัมภาษณ์ทุกบริษัทแล้ว มีความเห็นตรงกัน และอยากได้นักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการอีกอย่างต่อเนื่อง ส่วนผลการประเมินจากสถานประกอบการจะนำมาแจ้งอีกหลังจากที่นักศึกษาฝึกงานเสร็จสิ้นเรียบรัอยแล้วครับ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แจ้งกำหนดวันฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาพเก็บตกบรรยากาศการฝึกงาน 55

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

Copyright © 2013. All Rights Reserved.