Technology Electronics and Electronics Communications

Industrial Technology Faculty - Buriram Rajabhat University

Get Adobe Flash player

อบรม CPLD ม.ราชมงคลล้านนา

              สาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดอบรมและปฏิบัติการ

เรื่องการออกแบบและประยุกต์ใช้งานวงจรดิจิตอลด้วยโปรแกรม Xilink ISE WebPACK 8.1i ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพุทธรักษา (นว.๕๐๒) อาคารนวัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) ในการนี้ อาจารย์สุวัฒน์ มณีวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการอบรมร่วมกับอาจารย์อดิศร กวาวสิบสาม ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างสองสถาบัน ในการไปครั้งนี้ ทางสาขาวิชาฯ ได้ส่งเข้าร่วมการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร อีก ๒ ท่าน คือ อาจารย์เดวิทย์ ศิริพจน์ และอาจารย์ณัฐพล ภูครองทอง ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภาคเหนือ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๕ คน ผลการอบรมในครั้งนี้ ทำให้ผู้เข้าอบรมได้ประยุกต์ใช้ CPLD กับการเรียนการสอน และสามารถนำไปใช้ในการต่อยอดงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีได้อีกด้วย และในครั้งต่อไปจะมีการจัดอบรมในลักษณะเช่นนี้อีก โดยจะมาจัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และวิทยาการให้กับบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถนำไปใช้ในเชิงวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

Copyright © 2013. All Rights Reserved.