Technology Electronics and Electronics Communications

Industrial Technology Faculty - Buriram Rajabhat University

Get Adobe Flash player
solarcell สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการบริการวิชาการ "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งและประยุกต์ใช้แผงโซล่าเซลล์" ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยราช...
อาจารย์อิเล็กฯ-รับเชิญเป็นวิทยากร-joomla อาจารย์สุวัฒน์ มณีวรรณ และอาจารย์วิสิทธิ์  ลุมชะเนาว์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...
อิเล็กทรอนิกส์อบรมเขียนงานวิจัย อาจารย์สุวัฒน์ มณีวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ นำคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ อาจารย์ ณัฐพล ภูครองทอง และอาจารย์วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์...
สาขาฯ-อิเล็กทรอนิกส์-ศึกษาดูงาน-มรภ-สุรินทร์               อาจารย์สุวัฒน์  มณีวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ นำคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ...
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน-ภาคเรียนที่-3-2555 คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2556...
elecbigclean   สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ จัดกิจกรรม "Electronics Big Cleaning Day" ในวันที่ 6-7 มีนาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ อาคาร 18 ชั้น 9...

อบรม CPLD ม.ราชมงคลล้านนา

              สาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดอบรมและปฏิบัติการ

เรื่องการออกแบบและประยุกต์ใช้งานวงจรดิจิตอลด้วยโปรแกรม Xilink ISE WebPACK 8.1i ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพุทธรักษา (นว.๕๐๒) อาคารนวัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) ในการนี้ อาจารย์สุวัฒน์ มณีวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการอบรมร่วมกับอาจารย์อดิศร กวาวสิบสาม ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างสองสถาบัน ในการไปครั้งนี้ ทางสาขาวิชาฯ ได้ส่งเข้าร่วมการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร อีก ๒ ท่าน คือ อาจารย์เดวิทย์ ศิริพจน์ และอาจารย์ณัฐพล ภูครองทอง ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภาคเหนือ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๕ คน ผลการอบรมในครั้งนี้ ทำให้ผู้เข้าอบรมได้ประยุกต์ใช้ CPLD กับการเรียนการสอน และสามารถนำไปใช้ในการต่อยอดงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีได้อีกด้วย และในครั้งต่อไปจะมีการจัดอบรมในลักษณะเช่นนี้อีก โดยจะมาจัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และวิทยาการให้กับบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถนำไปใช้ในเชิงวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

Copyright © 2013. All Rights Reserved.