Technology Electronics and Electronics Communications

Industrial Technology Faculty - Buriram Rajabhat University

Get Adobe Flash player
solarcell สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการบริการวิชาการ "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งและประยุกต์ใช้แผงโซล่าเซลล์" ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยราช...
อาจารย์อิเล็กฯ-รับเชิญเป็นวิทยากร-joomla อาจารย์สุวัฒน์ มณีวรรณ และอาจารย์วิสิทธิ์  ลุมชะเนาว์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...
อิเล็กทรอนิกส์อบรมเขียนงานวิจัย อาจารย์สุวัฒน์ มณีวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ นำคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ อาจารย์ ณัฐพล ภูครองทอง และอาจารย์วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์...
สาขาฯ-อิเล็กทรอนิกส์-ศึกษาดูงาน-มรภ-สุรินทร์               อาจารย์สุวัฒน์  มณีวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ นำคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ...
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน-ภาคเรียนที่-3-2555 คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2556...
elecbigclean   สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ จัดกิจกรรม "Electronics Big Cleaning Day" ในวันที่ 6-7 มีนาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ อาคาร 18 ชั้น 9...

รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม

คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยการอาชีพสตึก เป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับครู-อาจารย์ และนักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้าและแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ให้ได้รับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมปรีดียาธร วิทยาลัยการอาชีพสตึก   โดย อาจารย์ระเบียบ  เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์สุวัฒน์  มณีวรรณ หัวหน้าสาขาวิชา ได้จัดวิทยากรบรรยาย จำนวน 4 ท่าน เพื่อให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ อ.สุวัฒน์  มณีวรรณ บรรยายเรื่อง "พลังงานทดแทน" อ.เดวิทย์ ศิริพจน์ บรรยายเรื่อง "ระบบชุมสายโทรศัพท์, ระบบดาวเทียม และระบบโทรทัศน์วงจรปิด" อ.ณัฐพล ภูครองทอง บรรยายเรื่อง "เทคโนโลยีใยแก้วนำแสง" และ อ.วิสิทธิ์  ลุมชะเนาว์ บรรยายเรื่อง "เทคโนโลยีโทรศัพท์ 3G, ระบบ IP-Phone" ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ทำให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารและพลังงานทดแทนมากขึ้น

  ในการไปเป็นวิทยากรในครั้งนี้ สาขาวิชาฯ ได้ถือโอกาส แนะนำหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ คือ หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการสือสารในปัจจุบัน  ซึ่งหลักสูตรที่ได้ปรับปรุงขึ้นมาใหม่นี้จะทำให้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสามารถผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับการแข่งขันทางการสื่อสารมากขึ้น และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก 2 ปีข้างหน้านี้

 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

Copyright © 2013. All Rights Reserved.