Technology Electronics and Electronics Communications

Industrial Technology Faculty - Buriram Rajabhat University

Get Adobe Flash player

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

แสดง # 
อาจารย์อิเล็กฯ รับเชิญเป็นวิทยากร Joomla 17 กุมภาพันธ์ 2557 1689
อิเล็กทรอนิกส์อบรมเขียนงานวิจัย 20 มกราคม 2557 1868
บริการวิชาการ "การติดตั้งและประยุกต์ใช้แผงโซล่าเซลล์" 08 สิงหาคม 2556 1278
สาขาฯ อิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาดูงาน มรภ.สุรินทร์ 08 สิงหาคม 2556 1977
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/2555 23 พฤษภาคม 2556 2014
Electronics Big Cleaning Day 07 มีนาคม 2556 929
การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 04 มีนาคม 2556 990
บรรยากาศการสอบหัวข้อโครงงานภาคนิพนธ์ 20 กุมภาพันธ์ 2556 1243
รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม 13 กุมภาพันธ์ 2556 1405
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์นำนักศึกษาดูงาน 07 กุมภาพันธ์ 2556 1757

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

Copyright © 2013. All Rights Reserved.